Geen producten (0)

Voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden mei 2018 Globalsolutions Stenograaf 1 6921EX Duiven The Netherlands Artikel I Definities 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Globalsolutions : de houder van de algemene verkoopvoorwaarden; Koper : de wederpartij van Globalsolutions, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 2 Algemeen l. De bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Globalsolutions en een koper waarop Globalsolutions deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Globalsolutions, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 3. Algemene verkoopvoorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene verkoopvoorwaarden van Globalsolutions en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van Globalsolutions . 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene verkoopvoorwaarden nietig zijn of vemietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden volledig van toepassing. Globalsolutions en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. 2. De door Globalsolutions gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven. Globalsolutions is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd. 3. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Globalsolutions schriftelijk in gebreke te stellen. 4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Globalsolutions daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Globalsolutions anders aangeeft. 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 Levering l. Levering geschiedt af fabriek van Globalsolutions,tenzij anders vermeld. 2. Indien levering geschiedt op basis van "Incoterms", zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende "Incoterms" van toepassing zijn. 3. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Globalsolutions deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. 4. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Globalsolutions Europe BV gerechtigd de zaken op te slaan voor risico en kosten van koper. 5. Indien Globalsolutions een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper Globalsolutions schriftelijk in gebreke te stellen. 6. Globalsolutions is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Globalsolutions is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren. 7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Globalsolutions de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5 Onderzoek, reclames l. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)verkeer gelden. 2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Globalsolutions te worden gemeld. Niet zichtbare behoren binnen drie dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen drie maanden na levering schriftelijk te worden gemeld. 3. Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Globalsolutions.

Artikel 6 Prijzen 1. Indien Globalsolutions met de koper een prijs is overeengekomen, is Globalsolutions niettemin gerechtigd tot verhoging van die prijs in de gevallen als hieronder genoemd. 2. Globalsolutions mag prijswijzigingen doorberekenen, indien Globalsolutions kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen of verpakkingsmateriaal. 3. Indien de prijsstijging meer dan tien procent bedraagt, is koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst. 4. De door Globalsolutions gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventueel andere heffingen. Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst l. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Globalsolutions zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 3. Indien de 'Wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Globalsolutions de koper hierover tevoren inlichten. 4. In afwijking van het te dezen bepaalde zal Globalsolutions geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 8 Betaling l . Betaling door afnemers binnen Nederland dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, zonder enige verrekening of korting, op een door Globalsolutions aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. 2. Indien koper niet binnen de overeengekomen termijn van dertig dagen betaalt, wordt de koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Globalsolutions zonder dat daarvoor enige in gebrekestelling is vereist, recht op rente van één procent per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand zal gelden. 3. Betaling door afnemers buiten Nederland dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden contant bij levering of vooraf bij opdracht of via zekerheidsstelling door middel van een Letter of Credit, zonder enige verrekening of korting, op een door Globalsolutions aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van Globalsolutions op de koper onmiddellijk opeisbaar. 5. Globalsolutions heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Globalsolutions kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod van betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Globalsolutions kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud l . Alle door Globalsolutions geleverde zaken, blijven eigendom van Globalsolutions totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Globalsolutions gesloten overeenkomsten is nagekomen. 2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel, rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Globalsolutions zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 4. De koper verplicht zich onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. 5. Door Globalsolutions geleverde zaken, die krachtens het onder I. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 6. Voor het geval dat Globalsolutions haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Globalsolutions of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Globalsolutions zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10 Garantie l. Globalsolutions garandeert dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld. 2. De onder l. genoemde garantie geldt gedurende een periode van drie maanden na levering. 3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Globalsolutions de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van Globalsolutions,een prijskorting verlenen, vervangen of zorgdragen voor herstel. Ingeval van vervanging verbindt koper zich de vervangen zaak aan Globalsolutions te retourneren en de eigendom aan Globalsolutions te verschaffen. Ingeval van een prijskorting zal Globalsolutions in overleg met koper een vast te stellen korting verlenen. 4. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van een onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Globalsolutions,koper of derden väjzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

Artikel 11 Incassokosten 1. Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is koper in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd 2. Indien Globalsolutions hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding 1. Globalsolutions is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst Globalsolutions ter kennis genomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. Ingeval er goede grond bestaat te vrezen dat door de koper deze slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal worden nagekomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd. 2. Voorts is Globalsolutions bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Globalsolutions op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Globalsolutions de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 4. Globalsolutions behoudt steeds het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid l. Indien door Globalsolutions geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Globalsolutions jegens koper beperkt tot hetgeen in deze verkoopvoorwaarden onder "Garantie" is geregeld. 2. Indien Globalsolutions aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de assuradeur van Globalsolutions te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 3. Globalsolutions is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder wordt o.a. begrepen gevolgschade, gederfde winst, milieuschade en schade door bedrijfsstagnatie. 4. De in deze verkoopvoorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schaden gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Globalsolutions of haar ondergeschikten.

Artikel 14 Overmacht 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 2. Onder overmacht wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet enjurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Globalsolutions geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Globalsolutions niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Globalsolutions worden daaronder begrepen. 3. Globalsolutions heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Globalsolutions haar verbintenis had moeten nakomen. 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 5. Voor zover Globalsolutions ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Globalsolutions gerechtigd om reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te facturen. Koper is gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst is.

Artikel 15 Geschillen 1. De rechter in de vestigingsplaats van Globalsolutions is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Globalsolutions het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te regelen.

Artikel 16 Toepasselijk recht 1. Op elke overeenkomst tussen Globalsolutions en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 17 Wijziging en vindplaats van de verkoopvoorwaarden 1. Deze verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Deventer. 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.